Pravidla ŠUAC

Všeobecná ustanovení:

Členství  v Šumavské unii amatérských cyklistů, z.s. (dále jen ŠUAC) vzniká  registrací a zároveň zaplacením členského příspěvku. Každý člen ŠUAC je povinen řídit se stanovami ŠUAC.

Členský příspěvek je 500,- Kč/rok.

U cyklistů mladších 18 let je k členství nutný souhlas zákonného zástupce.

Startovní čísla vydává ředitel ŠUAC před nebo při prvním závodu sezóny, startovní číslo používá závodník ve všech závodech ŠUAC dané sezóny (zůstává mu po celou sezónu), pokud pořadatel závodu ze závažných důvodů neurčí jinak.

Před každým závodem předloží závodník při prezentaci licenci ŠUAC a svým podpisem potvrdí účast v závodě (jednotlivě) a souhlas s pravidly závodu.

V závodech série ŠUAC se smí používat pouze silniční kola s výjimkou kategorie Z – ženy, kde lze použít i kola trekingová a horská. Pohon závodního kola smí být zajišťován výhradně nohama otočným pohybem pomocí pedálů.
Při závodech s hromadným startem je zakázáno používání jakéhokoliv druhu nástavců.

Závodník musí dbát, aby jeho vybavení (kolo s jeho příslušenstvím a připojenými prvky,

přílba, sportovní úbor, atd.) nebylo z hlediska jeho kvality, použitého materiálu a technického

pojetí zdrojem žádného nebezpečí jak pro něj samého tak pro ostatní závodníky.

Cyklisté jsou povinni mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou přilbu (nejsou povoleny přilby páskové a molitanové či staré přilby na časovku bez polstrování).

Všem závodníkům je zakázán doping – definice dopingu je stanovena Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, vydanou Antidopingovým výborem ČR. Pořadatel závodu série ŠUAC nebo zástupce ŠUAC je oprávněn pozvat na závod antidopingovou kontrolu.

Soutěžní kategorie:

Závodníci se zařazují do kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.

Kategorie:

  • A – muži – 19 až 29 let a mladší závodníci, kteří o to požádají v přihlášce
  • B – muži – 30 až 39 let
  • C – muži – 40 až 49 let
  • D – muži – 50 až 59 let
  • E – muži – 60 a více let
  • J – junioři – 15 až 18 let (v den závodu musí být startujícímu alespoň 15 let)
  • Z – ženy – 15 a více let (v den závodu musí být startující alespoň 15 let)

Bodování jednotlivých závodů ŠUAC:

  1. Etapový závod, mistrovství ŠUAC, mistrovství SAC: závodníci získávají body dle pořadí v cíli a  nebo v  případě etapového závodu podle  celkových  výsledků etapového závodu – první 165 bodů; druhý 160 bodů; třetí 156 bodů; čtvrtý 153 bodů; pátý 151 bodů; každé další místo má o jeden bod méně než předchozí. etapový závod  nemusí být dvojzávod jetý během jednoho dne, to určuje  ředitel  závodu v propozicích k závodu.
  2. Ostatní závody – balíky BI i BII jsou hodnoceny shodně tak, že závodníci získávají body dle pořadí v cíli (první 150 bodů; druhý 145 bodů; třetí 141 bodů; čtvrtý 138 bodů; pátý 136 bodů; každé další místo má o jeden bod méně než předchozí)
  3. Časovka  družstev – družstva 4-členná, vždy z jednoho balíku (pozor příchozí nemohou startovat v družstvu ŠUAC !, mohou si  složit  vlastní  družstvo, které ale  neboduje), počítá se čas třetího v cíli. Týmy s dostatkem jezdců na soupisce utvoří družstvo v rámci týmu, ostatní mohou doplnit někým v rámci jednoho balíku. Body se  přidělují  systémem  všichni STARTUJÍCÍ členové družstva dostanou stejné  body  podle  času  3tího  v  cíli, tzn. do  jednoho  teamu  max. 3 x  body  za  umístění (nastupuje zde  pravidlo, podle kterého se  počítají  ze  závodu  3  nejlepší  výsledky).

Celkové hodnocení/bodování série ŠUAC:

Jednotlivci: do celkového pořadí se započítává 10 nejlepších výsledků.
Družstva: do celkového pořadí se započítává 10 nejlepších výsledků, bodují tří nejlepší cyklisté z družstva. Za družstvo se považují závodníci z jednoho sportovního týmu (klubu, oddílu apod.). Družstva se hodnotí samostatně pro balík BI a balík BII.

Povinnosti pořadatele závodu zařazeného do série ŠUAC:

Předávání výsledků- výsledky v elektronické formě – soubor ve formátu *.XLS nebo *.XSLX je pořadatel povinen zaslat do třech dnů od konání závodu na e-mail vysledky@suac.cz. Výsledky je třeba dodat vždy samostatně pro balík BI ( kategorie A, B) a balík BII (kategorie C, D, E, J a Z) ).
Výsledková listina musí obsahovat minimálně pořadí, soutěžní kategorii, startovní číslo, jméno závodníka a výsledný čas.

Podávání protestů:

Podání protestu k výsledku konkrétního závodu je nutno uplatnit do 5-ti dnů od zveřejnění na www.suac.cz u ředitele příslušného závodu. Protest musí být podán písemně, musí v něm být uvedeno datum podání, jméno závodníka a odůvodnění protestu. O vyřešení protestu rozhoduje ředitel závodu. Podávání protestů ve všech ostatních záležitostech (vyjma výsledků) se řídí pravidly uvedenými v propozicích konkrétního závodu.

Pokud dojde na základě podaného protestu ke změně ve výsledcích příslušného závodu, bude změna ve výsledcích uveřejněných na www.suac.cz provedena v nejkratším možném termínu. Změny v celkovém pořadí jednotlivců a družstev se promítnou ve výsledcích až po následujícím závodě.

Podání protestu k celkovému (i průběžnému) výsledku série ŠUAC je nutno uplatnit do 5-ti dnů od zveřejnění na www.suac.cz u předsedy ŠUAC. Protest musí být podán písemně na adresu ŠUAC, musí v něm být uvedeno datum podání, jméno závodníka nebo družstva a odůvodnění protestu. O vyřešení protestu rozhoduje předseda ŠUAC. Pokud dojde na základě podaného protestu ke změně ve výsledcích, bude změna uveřejněna na www.suac.cz v nejkratším možném termínu.